ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μπορεί να καλυφθεί το μισθοδοτικό κόστος εργαζομένων που θα προσληφθούν σε μια κίνηση ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων ενός φορέα, αλλά και λειτουργικά έξοδα;

Όλες οι δράσεις οι οποίες εντάσσονται ήδη στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών που καταθέτουν οι φορείς, μπορούν να είναι επιλέξιμες αρκεί να αιτιολογείται επαρκώς ο λόγος ο σκοπός της κάθε δράσης