ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μπορεί να συμμετάσχει στο σχήμα ως εταίρος, κάποιος φορέας που έχει συσταθεί πρόσφατα (δεν ξεπερνάει το 6μηνο); Καταλαβαίνω ότι σε αυτή την περίπτωση μη επιλέξιμος είναι ο φορέας όταν είναι υποψήφιος και όχι εταίρος.

Ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης έχει περιορισμούς ως προς τη διάρκεια σύστασης, ενώ ο υποψήφιος εταίρος δεν έχει σχετικούς περιορισμούς. Ως εκ τούτου ο υποψήφιος εταίρος δεν είναι απαραίτητο να έχει συμπληρώσει 6 ή 12 μήνες (αναλόγως το μέγεθος του έργου) από την ημερομηνία σύστασής του στις 12/4/2021.

Σε κάθε περίπτωση στην υποβληθείσα πρόταση αξιολογείται και η εμπειρία του εταίρου στη διαχείριση έργων και η σημασία ύπαρξής του ως εταίρος στο εν λόγω έργο.