ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορεί το κομμάτι της εθελοντικής συνεισφοράς για την κάλυψη του ποσοστού συγχρηματοδότησης να είναι η εθελοντική εργασία συντονιστή του έργου;

Συνιστούμε να εκμεταλλευτείτε τη χρηματοδοτική ευκαιρία που σας δίνεται, ώστε να καλύψετε καίριες θέσεις του έργου με έμμισθο προσωπικό. Ειδικά ως προς τη θέση του συντονιστή του έργου, λόγω της φύσης των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων, θα σας προτείναμε η θέση αυτή να ανατεθεί σε άτομο το οποίο θα απασχολείται στο έργο με χρηματική αποζημίωση και όχι σε εθελοντική βάση. Παρόλα αυτά έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε εθελοντή στη θέση του συντονιστή του έργου (του οποίου η εργασία θα προσμετράται στην συνεισφορά σε είδος μέσω εθελοντικής εργασίας), εφόσον διαθέτει τα προσόντα για την θέση αυτή και μπορείτε να εξασφαλίσετε με σχετική βεβαιότητα πως θα παραμείνει στο έργο για το σύνολο της διάρκειάς του αλλά και πως θα ανταποκρίνεται με επάρκεια στις υποχρεώσεις του για το έργο και τη σχέση του με τον Διαχειριστή Επιχορήγησης. Να σημειώσουμε ωστόσο πως προσωπικό που αμείβεται για την εργασία του με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με τον φορέα υλοποίησης ή εταίρο του έργου, δεν μπορεί να συνεισφέρει στο έργο ως εθελοντής. Επιπλέον, ο φορέας υλοποίησης δεσμεύεται μέσω της σύμβασης για την υλοποίηση των δράσεων και την επίτευξη των αποτελεσμάτων αναφορικά με το έργο που επιχορηγείται. Στην περίπτωση εθελοντή που κατέχει καίρια θέση στο έργο, θα πρέπει να αναφερθεί ονομαστικά στην ομάδα έργου και να προσκομιστεί το βιογραφικό του σημείωμα, το οποίο και θα αξιολογηθεί κατά την αξιολόγηση της πρότασης.