ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Μπορείτε να εξηγήσετε περισσότερο τον ρόλο των εταίρων; Συμμετέχουν στον προϋπολογισμό ή αφορά μόνο σε συνεργασία;

Τα έργα μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με εταίρους, οι οποίοι συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου και στον προϋπολογισμό αυτού. Όλοι οι εταίροι του έργου πρέπει να μοιράζονται έναν κοινό στόχο και να συνεισφέρουν ενεργά στην υλοποίηση των στόχων του έργου, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην αίτηση. Ο ρόλος και οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις του κάθε εταίρου πρέπει να ορίζονται σαφώς και να αιτιολογούνται στην αίτηση. Οι εταίροι του έργου δεν μπορούν να είναι μέλη του φορέα υλοποίησης του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των εταίρων μπορείτε να δείτε στις «Οδηγίες προς υποψηφίους» 2.2.2.