ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μπορώ να έχω μόνον επιστημονικό εταίρο, ο οποίος να παρέχει μόνο συμβουλευτική βοήθεια;

Ένας φορέας υλοποίησης έργου μπορεί να έχει μόνον επιστημονικό εταίρο, ο οποίος θα παρέχει μόνο συμβουλευτική βοήθεια, εφόσον αιτιολογείται σαφώς η συμβολή του στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.