ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι στο έργο να ανήκουν στην κατηγορία Επαγγελματίες;

Ναι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους». Θα πρέπει να εντάσσονται στο κόστος προσωπικού.