ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορούν τα Πανεπιστήμια να εκληφθούν ως επιλέξιμοι υποψήφιοι; Εάν ναι, μπορούν είτε στον ρόλο του συντονιστή είτε του συνεργαζόμενου φορέα;

Τα Πανεπιστήμια είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του κράτους και χρηματοδοτούνται από αυτό. Επομένως δεν είναι ανεξάρτητα από την κρατική διοίκηση και για τον λόγο αυτό δεν είναι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης. Είναι, όμως, επιλέξιμοι εταίροι. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 2.2.1  και 2.2.2 των Οδηγιών προς υποψηφίους.»