ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Ο εταίρος μας δεν υποχρεούται σε σύνταξη απολογισμών και προϋπολογισμών. Θα υπάρχει ζήτημα εάν αυτά τα δυο ελλείπουν; Σημειώνω ότι θα προσκομιστούν κανονικά όλα τα υπόλοιπα: ισολογισμοί, ενημερότητες, καταστατικό.

Όλα τα Υποστηρικτικά Έγγραφα και Παραρτήματα της αίτησης θα πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση ώστε να είναι επιλέξιμη για περαιτέρω αξιολόγηση. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά λείπουν, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει μια γραπτή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αιτιολογεί τις ελλείψεις. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης θα αποφασίζει αν η αιτιολόγηση είναι επαρκής.