ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ο φορέας μας έχει πηγές χρηματοδότησης που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, π.χ. ΕΕ, φορείς του εξωτερικού. Θα πρέπει αυτές να αναφερθούν και στους δύο πίνακες της αίτησης (πίνακες 2.4. και 2.5);

Στον πίνακα 2.4 πρέπει να καταγραφούν οι πηγές χρηματοδότησης των τελευταίων δύο (2) ετών του φορέα υλοποίησης (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση/ ιδρύματα/ ατομικές δωρεές/ κρατική χρηματοδότηση/ εταιρείες/ συνδρομές μελών/ άλλο) και στον πίνακα 2.5 η εμπειρία του φορέα υλοποίησης στην υλοποίηση έργων.