ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

O φορέας μας εκπληρώνει όλα τα κριτήρια για να υποβάλει πρόταση, αλλά έχουμε ένα μικρό «ζήτημα». Η στρατηγική μας (multi-annual workplan) λήγει τον Ιούνιο του 2022 και η επόμενη θα εγκριθεί από το ΔΣ μας Απρίλιο ή Μάιο… Πώς θα συμβουλεύατε να το διαχειριστούμε αυτό;

Το πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών του υποψήφιου φορέα υλοποίησης θα πρέπει να καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο της επιχορήγησης από το Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που κρίνετε απαραίτητο να υποβάλετε δύο έγγραφα, αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται ως ενιαίο αρχείο PDF.