ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο φορέας μας για τα έτη 2018, 2019 και 2020 έχει Β’ κατηγορίας βιβλία, απλογραφικά που σημαίνει ότι δεν έχουμε ισολογισμούς. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση;

Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης θα πρέπει να υποβάλει υπογεγραμμένη και σφραγισμένη υπεύθυνη δήλωση, όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν δύναται ο υποψήφιος να υποβάλει τα σχετικά οικονομικά έγγραφα.