ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο φορεάς μας προετοιμάζει ως πρόταση για την πρόσκληση «Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά». Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα υποστηριχθεί από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας και Δήμους. Λόγω της συγκυρίας Κορωνοϊού τα αντίστοιχα όργανα που εντέλλονται να υπογράψουν κείμενο Σύμβασης Συνεργασίας δεν συνέρχονται. Ωστόσο, οι αρμόδιοι τομέων μπορούν να υπογράψουν letter of intent με την ανάλογη περιγραφή της δέσμευσης για σύμπραξη στο έργο. Αυτό είναι αποδεκτό;

Δεν είναι αποδεκτό καθώς η σύμβαση συνεργασίας είναι δομικό στοιχείο της υποβληθείσας αίτησης βάσει των διοικητικών κριτηρίων και δεν δύναται να την υποκαταστήσει το letter of intent.

Σας προτρέπουμε να ανατρέξετε για περισσότερες λεπτομέρειες στις Οδηγίες προς Υποψηφίους που αναφέρει ότι “Όλα τα ακόλουθα Υποστηρικτικά Έγγραφα και Παραρτήματα της αίτησης θα πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση ώστε να είναι επιλέξιμη για περαιτέρω αξιολόγηση. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά λείπουν, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει μια γραπτή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αιτιολογεί τις ελλείψεις. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης θα αποφασίζει αν η αιτιολόγηση είναι επαρκής. Οι  υποψήφιοι  θα  έχουν  προθεσμία  πέντε  (5)  εργασίμων  ημερών  για  να υποβάλλουν  έγγραφα  που  τυχόν  δεν  έχουν  προσκομιστεί ή τυχόν πρόσθετα έγγραφα έπειτα από υπόδειξη του Διαχειριστή Επιχορήγησης.”