ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Ο φορέας μας προτίθεται να καταθέσει αίτηση για την πρόσκληση της ισότητας των φύλων και της έμφυλης βίας. Έχει μόνο ένα άτομο μόνιμο προσωπικό, και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εγκεκριμένου έργου συνάπτει σύμβαση εργασίας. Τα άτομα αυτά πληρώνονται για τις υπηρεσίες που προσφέρουν με τίτλο κτήσης ή Δελτίο παροχής Υπηρεσιών. Στο έργο που θα προτείνουμε ορισμένα από αυτά τα άτομα θα εργαστούν και θα πληρωθούν, παρόλο που δεν ανήκουν στο προσωπικό. Είναι αυτό αποδεκτό και που θα καταχωρηθούν οι δαπάνες τους;

Είναι αποδεκτό εφόσον γίνουν οι αντίστοιχες συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών, οι υπάλληλοι εκδίδουν αντίστοιχα ΤΠΥ, συμπληρώνουν timesheets κ.ο.κ. και καταχωρηθούν στο αντίστοιχο τμήμα/πίνακα του προυπολογισμού του προτεινόμενου έργου.