ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

O φορέας υλοποίησης του έργου πρέπει να είναι ένας ή μπορεί να είναι περισσότεροι;

Ο φορέας υλοποίησης είναι ένας και πρέπει να έχει νομική προσωπικότητα στην Ελλάδα όπως ορίζεται στην πρόσκληση και στις οδηγίες προς υποψηφίους. Λοιπές οργανώσεις, δίκτυα ή άτυπες ομάδες, μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι.