ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Ο γονείς ανηλίκων ΑμεΑ θεωρούνται “ευάλωτες κοινωνικές ομάδες” για τον υπολογισμό των δεικτών παραδοτέων της πρόσκλησης “Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων”; Δεδομένου ότι οι ανήλικοι ΑμεΑ (πχ παιδιά δημοτικού) έχουν περιορισμένες δυνατότητες συμμετοχής σε κάποιες δράσεις (πχ άσκηση συνηγορίας ή εκπαίδευση με σκοπό την οικονομική ενδυνάμωση κλπ), οι ασκούντες επιμέλεια γονείς τους θεωρούνται ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που μπορούν να συμμετάσχουν σε δράσεις και να υπολογιστούν στους δείκτες παραδοτέων;

Δράσεις στις οποίες εμπλέκονται και οι γονείς ανήλικων ΑμΕΑ μπορούν να είναι επιλέξιμες, αρκεί να στοιχειοθετηθεί επαρκώς η ανάγκη εμπλοκής τους και το πώς οι δράσεις αυτές θα οδηγήσουν στην επίτευξη του επιλεγμένου προκαθορισμένου παραδοτέου. Εντούτοις, στην μέτρηση των δεικτών των παραδοτέων, και συγκεκριμένα όσον αφορά τους δείκτες: «Αριθμός ευπαθών ατόμων που εκπαιδεύτηκαν με σκοπό την οικονομική τους ενδυνάμωση», «Αριθμός ευπαθών ατόμων  που συμμετείχαν σε ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις», «Αριθμός ευπαθών ατόμων που έλαβαν υποτροφία», δεν μπορούν να υπολογιστούν οι γονείς των ΑμΕΑ, καθώς οι δείκτες αυτοί αφορούν τα ευπαθή άτομα και όχι τους φροντιστές τους. Επομένως, για την επίτευξη των δεικτών αυτών, θα πρέπει στο έργο να περιλαμβάνονται και σχετικές δράσεις που θα εμπλέκουν τα ίδια τα ευπαθή άτομα, και όχι αποκλειστικά τους γονείς τους.