ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

«Ο μέσος όρος ετήσιου κύκλου εργασιών τους (συνολικά ετήσια έσοδα) των ετών 2018, 2019 και 2020 να ανέρχεται τουλάχιστον σε 300.000 ευρώ». Σύμφωνα με το παραπάνω, θα πρέπει να υπολογίσουμε αθροιστικά τα έσοδα του οργανισμού μας για τα έτη 2018, 2019 και 2020 και να υπολογίσουμε κατόπιν τον μέσο όρο τους. Έχουμε κατανοήσει σωστά;

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα πρέπει για τα έτη 2018, 2019 και 2020 να έχουν μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών (συνολικά ετήσια έσοδα) τουλάχιστον σε 300.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα αθροίσετε το ποσό του κάθε έτους και, έπειτα, θα υπολογίσετε τον μέσο όρο των ποσών αυτών των τριών ετών. Το ποσό αυτό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300.000 ευρώ.