ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ο περιορισμός σχετικά με την αίτηση ενός οργανισμού (είτε ως φορέα υλοποίησης είτε ως εταίρου) ώστε να συμμετάσχει σε έως 3 προσκλήσεις, αφορά τις αιτήσεις καθαυτές ή την τελική επιχορήγηση των αντίστοιχων προτάσεων στη συνολική διάρκεια των 6 ανοιχτών/αναμενόμενων προσκλήσεων? Με άλλα λόγια, μπορεί ένας οργανισμός να συμμετάσχει αθροιστικά και για το σύνολο των 6 προσκλήσεων σε 4 ή 5 αιτήσεις (είτε ως φορέας υλοποίησης είτε ως εταίρος), εφόσον η πρόταση σε κάποιες προσκλήσεις που υπεβλήθησαν αρχικά απορρίφθηκαν?

Κάθε οργανισμός μπορεί να υποβάλει μόνο μια (1) αίτηση ανά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε ως φορέας υλοποίησης έργου είτε ως εταίρος, σε όσες προσκλήσεις επιθυμεί.

Οι ΜΚΟ που έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση είτε ως φορείς υλοποίησης έργου είτε ως εταίροι σε 3 έργα που έχουν επιλεγεί δεν μπορούν να λάβουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση, παρά μόνο μέσω της επιχορήγησης διμερών σχέσεων (bilateral fund) και της 6ης  πρόσκλησης ενδιαφέροντος «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών».