ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ο πρόεδρος του φορέα υλοποίησης ο οποίος, σε περίπτωση που εγκριθεί το προτεινόμενο έργο, θα υπογράψει τη σύμβαση ανάμεσα στην οργάνωση και το ίδρυμα Μποδοσάκη και στη συνέχεια θα υπογράφει όλες τις αναφορές (οικονομικές και φυσικού αντικειμένου) μπορεί να αμείβεται από το πρόγραμμα;

Τα μέλη Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση επιχορηγούμενου έργου με έμμισθη εργασία, αν δεν αποκλείεται η έμμισθη εργασία τους από το Καταστατικό της οργάνωσης και η έμμισθη εργασία τους είναι δικαιολογημένα απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, ιδίως δε αν ήδη προ της υποβολής της αίτησης παρείχαν αμειβόμενη εργασία. Εντούτοις, η συμβολή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης στην υλοποίηση του έργου πρέπει να είναι ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη και να αφορά δραστηριότητες που συντελούν άμεσα στην επίτευξη των σκοπών του έργου και των παραδοτέων που έχουν επιλεγεί. Εναλλακτικά, εάν για παράδειγμα η συμβολή μέλους του ΔΣ στο έργο έγκειται αποκλειστικά και μόνο στην υπογραφή συμβάσεων, τότε οι αμοιβή του μέλους μπορεί να καλυφθεί – εν μέρει – μόνο από τις εγκεκριμένες έμμεσες δαπάνες για το έργο.