ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ο Project Leader του έργου είναι μισθωτός του φορέα υλοποίησης και παράλληλα ομιλητής σε εκπαιδευτικές ημερίδες του έργου. Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές του υπερβαίνουν τα προτεινόμενα όρια, όμως το ποσοστό της συμμετοχής του είναι μικρό της τάξεως του 10%. Πώς μπορεί να ενταχθεί στο έργο αφού δε μπορεί να μπει στην κατηγορία των εθελοντών;

Τα κόστη στο παράρτημα 3 στις Οδηγίες προς υποψηφίους  είναι ενδεικτικά.