ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο προκαθορισμένος δείκτης “καταγεγραμμένος από ΜΚΟ αριθμός περιπτώσεων καταστρατήγησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων” αφορά και περιπτώσεις που θα καταγράψουμε οι ΜΚΟ του έργου στο πλαίσιο του desk research, π.χ. στοιχεία που θα αφορούν τη στέγαση ανηλίκων από το ΕΚΚΑ ή στοιχεία που θα αφορούν την εκπαίδευση από τη UNICEF, ή μόνο τις εσωτερικές μας καταγραφές από τις διάφορες υπηρεσίες μας;

Οι δείκτες θα πρέπει να είναι συνυφασμένοι με τις δράσεις του έργου που υλοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης και τους εταίρους του.