ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας μπορεί να ανήκει στον εταίρο; Ο Υπεύθυνος του έργου θα είναι μέλος του φορέα.

Ναι, μπορεί.