ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης δεν έχει προσλάβει ποτέ προσωπικό με σχέση μισθωτής εργασίας και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εκδώσει ασφαλιστική ενημερότητα καθώς δεν διαθέτει αριθμό Μητρώου Εργοδότη στο Τμήμα Μισθωτών του ΕΦΚΑ. Τι δικαιολογητικό μπορεί να προσκομιστεί στην περίπτωση αυτή;

Μπορεί να εκδοθεί ασφαλιστική ενημερότητα ως αναπόγραφος από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://apps.ika.gr/eClearanceCertTaxis/faces/secureAll/index.xhtml