ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης του έργου έχει συμφωνήσει συνεργασία με εταίρο, με τον οποίο από κοινού θα εργαστεί για την επίτευξη των στόχων του έργου. Ωστόσο, ο εταίρος ως Ανεξάρτητη Αρχή δεν μπορεί να εισπράξει χρηματοδότηση, και γι’ αυτόν τον λόγο δεν θα συμπεριλάβει το κόστος των εργασιών του στον προϋπολογισμό. Για τα έξοδα που θα καταβάλει η Ανεξάρτητη Αρχή (πχ συμμετοχή σε ταξίδια, σεμινάρια κ.α.) θα αποζημιωθεί μέσω του συντονιστή φορέα υλοποίησης. Οι ακριβείς όροι συνεργασίας θα αποτυπωθούν σε σχετική σύμβαση. Η συμμετοχή του εταίρου και ο ρόλος του στην υλοποίηση των δράσεων, είναι πολύ σημαντικοί για την επιτυχία του έργου. Σε αυτή την περίπτωση είναι αποδεκτή η σχέση με τον εταίρο χωρίς οικονομικό αντικείμενο;

Η μόνη δυνατότητα συμμετοχής εταίρου χωρίς δαπάνες σε επιχορηγούμενο έργο, είναι μέσω της παροχής εθελοντικής εργασίας. Διαφορετικά, εφόσον δεν παρέχεται ούτε εθελοντική εργασία, δεν υπάρχει λόγος και τρόπος ύπαρξης και συμμετοχής εταίρου. Αρκεί μια άτυπη συνεργασία μεταξύ των μερών, χωρίς σύμβαση συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση συνεργασίας θα πρέπει να γίνεται σύμβαση συνεργασίας φορέα υλοποίησης και εταίρου και να υποβληθούν τα υποστηρικτικά έγγραφα. Εάν η Ανεξάρτητη Αρχή, συμμετέχει λοιπόν ως εταίρος μόνο με εθελοντική εργασία, τα κόστη αυτά των εθελοντών (υπαλλήλων Ανεξάρτητης αρχής που θα συμμετέχουν) θα  μπορούν να καλυφθούν μέσω του κόστους ταξιδιών. Σε αυτή την περίπτωση όμως επειδή ο εταίρος δεν θα έχει οικονομική σχέση, τα κόστη αυτά θα τα επωμισθεί ο Φορέας υλοποίησης.