ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι αιτήσεις για την 6η πρόσκληση δεν είναι υποχρεωτικό να εμπεριέχουν τη δυνατότητα για δράσεις capacity building του φορέα υλοποίησης ή δεν πρέπει να περιέχουν δράσεις για capacity building; Εάν κάποιος φορέας υλοποίησης επιθυμεί να εντάξει στην αίτησή του δράσεις για capacity building πώς το αποτυπώνει στον προϋπολογισμό;

Στην 6η πρόσκληση «Ανάπτυξη δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών», δεν υπάρχει το Capacity Building Component (CBC) και η σχετική υποχρέωση των φορέων υλοποίησης να συμπεριλάβουν στα έργα τους Δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων μέχρι 15% του αιτούμενου ποσού επιχορήγησης έργου, όπως στις άλλες προσκλήσεις. Στην πρόσκληση αυτή, η αξιολόγηση της ανάπτυξης ικανοτήτων του υποψηφίου κρίνεται από το σύνολο των δράσεων του έργου.
Επιλέξιμες δαπάνες του έργου μπορούν να είναι ενδεικτικά εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων των συμμετεχόντων σε δίκτυα οργανώσεων της ΚτΠ.