ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Οι ΑΜΚΕ είναι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης για τη πρόσκληση «ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων» ή υπάρχουν περιορισμοί ως προς την νομική τους υπόσταση;

Οι ΑΜΚΕ είναι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης εφόσον όμως πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα 2.2.1 του εντύπου «Οδηγίες προς Υποψηφίους».