ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Οι αμοιβές του προσωπικού του εταίρου από δωρήτριες χώρες, πρέπει να είναι εντός των ορίων των αμοιβών ανά κατηγορία προσωπικού όπως ορίζεται από το πρόγραμμα;

Όχι, θα μπορούσαν αιτιολογημένα να τις ξεπερνάνε.