ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι αναρτήσεις στα social media (π.χ. facebook ή youtube) που θα σχετίζονται με το έργο, τους στόχους του, τον αντίκτυπο, τα αποτελέσματά του κλπ στις οποίες θα γίνεται και αναφορά στις δωρήτριες χώρες και στο πρόγραμμα EEA Grants θεωρούνται δράσεις επικοινωνίας;

Οι αναρτήσεις στα social media είναι κανάλια/οχήματα επικοινωνίας, μέσω των οποίων επικοινωνούν οι φορείς το έργο τους.