ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οι δράσεις κατάρτισης σε ένα προσδιορισμένο ανθρώπινο δικαίωμα με στόχο την εκπλήρωση του συγκεκριμένου δικαιώματος, αποτελεί αντικείμενο της Πρόσκλησης «Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»; Αν ναι, σε ποιον δείκτη εμπίπτει;

Εφόσον η δράση συνεισφέρει σε κάποιο από τα προκαθορισμένα παραδοτέα για το αντίστοιχο προσδοκώμενο αποτέλεσμα του Προγράμματος, είναι επιλέξιμη.