ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι ομάδες στόχου στην πρόσκληση «Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών» πρέπει υποχρεωτικά να είναι ευπαθείς ομάδες;

Όχι δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ευπαθείς ομάδες. Εξαρτάται από την δράση του κάθε φορέα.