ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι στόχοι αυτοί καθαυτοί πρέπει να είναι ποσοτικοποιημένοι (π.χ. έχουμε ως στόχο την αύξηση της ανανγωρισιμότητας του Οργανισμού μας κατά 10% πανελλαδικά εντός των επόμενων 2 ετών) ή ποσοτικοποιημένες πρέπει να είναι οι δράσεις, και όχι οι στόχοι, οι οποίες θα συνοδεύονται από τους ποσοτικούς δείκτες (π.χ. έχουμε ως στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του Οργανισμού, και θα υλοποιήσουμε τις χ, ψ, και ω δράσεις, οι οποίες θα κοστίσουν Ζ ποσό χρημάτων, θα υλοποιηθούν τμηματικά εντός Α μηνών και θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά …% της αναγνωρισιμότητας.)

Όσο περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία παρέχονται στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών, τόσο πιο πλήρες θα φαίνεται το περιεχόμενό του. Στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών θα πρέπει οι υποψήφιοι να ορίζουν τους στόχους στρατηγικής ανάπτυξης της οργάνωσης (π.χ μεγαλύτερη προβολή, αύξηση αριθμού ωφελούμενων, αύξηση αντικτύπου, ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας κτλ). Θα πρέπει να εξηγήσουν αναλυτικά και με σαφήνεια πώς θα επιτύχουν τους στόχους αυτούς και πώς η επίτευξη των στόχων θα οδηγήσει στην καλύτερη λειτουργία της (π.χ. θετικά αποτελέσματα για τους ωφελούμενους, το προσωπικό, τους εθελοντές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη κτλ) τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση της επιχορήγησης. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να συνοδεύονται από ποσοτικούς δείκτες. Πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει το πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών θα βρείτε στη σελίδα 34 των «Οδηγιών προς Υποψηφίους».