ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ του φορέα και των εταίρων θα πρέπει να γίνουν χωριστά με τον κάθε εταίρο ή θα μπορούσε να γίνει μία σύμβαση για όλους τους εταίρους;

Καταρχήν απαιτείται χωριστή σύμβαση συνεργασίας του φορέα υλοποίησης με κάθε εταίρο του. Πολυμερής σύμβαση συνεργασίας μπορεί να γίνει αποδεκτή, αν τούτο επιβάλλεται από την φύση του έργου και την αλληλεξάρτηση των υπηρεσιών κάθε εταίρου στις επιμέρους δράσεις του έργου.