ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οργάνωση της ΚτΠ υποβάλλει πρόταση συμμετοχής με σκοπό τη δημιουργία μιας διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής. Έχουν ήδη ξεκινήσει ενέργειες και υπάρχει άτυπη συνεργασία με άλλες οργανώσεις. Σε ποια φάση ανάπτυξης πρέπει να είναι το υπό σύσταση δίκτυο και πώς πιστοποιείται αυτό; Με ποια δικαιολογητικά μπορεί να φανεί ότι ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης είναι μέλος του υπό σύσταση δικτύου;

Η πρόσκληση αφορά στην ανάπτυξη νέων/υπό δημιουργία δικτύων, αλλά και στην ενίσχυση υπαρχόντων δικτύων ανάμεσα σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Συνεπώς μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε φάση ανάπτυξης αρκεί η αίτηση που θα υποβάλει ο φορέας υλοποίησης να τεκμηριώνει τον σκοπό, τη σημασία και τον αντίκτυπο της ανάπτυξης του δικτύου, να περιγράφει λεπτομερώς τις δράσεις δικτύωσης που θα αναπτύξει, καθώς και τους φορείς/μέλη που θα συνθέσουν ή συνθέτουν ήδη το εν λόγω Δίκτυο. Η επαλήθευση των δράσεων του έργου και του αριθμού των μελών του, πραγματοποιείται κατά την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους τις ορισθείσες πηγές επαλήθευσης. Δεν προαπαιτείται να σταλεί έγγραφο υποστήριξης των μελών του δικτύου.

Εάν το επιθυμείτε μπορεί να σταλεί μια κοινή δήλωση-βεβαίωση για όλα τα μέλη.