ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ως ΑΜΚΕ δεν εκδίδουμε ετήσιο ισολογισμό. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε τι άλλο αρχείο θα μπορούσαμε να σας στείλουμε στην θέση του;

Σε περίπτωση που η ΑΜΚΕ σας δεν εκδίδει ετήσιο ισολογισμό, θα χρειαστεί να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρεται ότι δεν υποχρεούστε να συντάσσετε ετήσιο ισολογισμό.