ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ως εταίρος μπορεί να μπει μια ατομική επιχείρηση, ανεξάρτητα εάν απασχολεί ή όχι προσωπικό;

Αναφορικά με την επιλεξιμότητα υποψηφίων εταίρων σας παραπέμπουμε στο έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα στην ενότητα 2.2.2.