ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Ως υποψήφιος οργανισμός θεωρείται ένα Πανεπιστήμιο ή κάθε επιμέρους τμήμα του; Στην περίπτωση μας επιθυμούμε να συμπεριλάβουμε ως εταίρο το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο δεν θα συμμετάσχει σε άλλη πρόταση της πρόσκλησης #5. Αν κάποιο άλλο τμήμα του ΠΑΔΑ αποτελεί φορέα ή εταίρο σε άλλη πρόταση της ίδιας πρόσκλησης, μας περιορίζει στο να συμπεριλάβουμε το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ως εταίρο στη δική μας;

Κάθε τμήμα πανεπιστημίου, ακόμα και αν δεν συνιστά ξεχωριστή νομική οντότητα, θεωρείται αυτοτελής εταίρος για την συμμετοχή του σε έργο που επιχορηγείται από το ACF.