ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όσες δράσεις αναφέρονται στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται και στη σύμβαση ή μπορούν να αφαιρεθούν ή να προστεθούν άλλες; Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου μπορούν να ενταχθούν καινούργιες δράσεις ή πρέπει όλες οι συνεργασίες και οι δράσεις να ορισθούν από την αρχή με την αίτηση και τη σύμβαση;

Τα έργα αξιολογούνται με βάση τις αιτήσεις που υποβάλουν οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης και περιέχουν τις δράσεις και τον προϋπολογισμό του προτεινόμενου έργου, και οι συμβάσεις καταρτίζονται αντιστοίχως με βάση το περιεχόμενο των αιτήσεων. Μονάχα κατ’ εξαίρεση και εντός του συνολικού προϋπολογισμού, θα μπορούσε να αφαιρεθεί ή προστεθεί δράση στο στάδιο της κατάρτισης της σύμβασης ή κατά την υλοποίηση του έργου. Ένα τέτοιο αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί επισήμως από τον φορέα υλοποίησης και να αιτιολογείται.