ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι στη φάση υποβολής δεν χρειάζεται να καταθέσουμε τα εξής: Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου / Ειρηνοδικείου, Γ.Ε.ΜΗ. για εγγραφή – σύσταση – τροποποιήσεις, Καρτέλες «Στοιχεία Μητρώου – Νομικού Προσώπου» και «Στοιχεία Μητρώου – Επιχείρησης», Πρακτικά Εκλογής οργάνων διοίκησης, και Νομικές εκκρεμότητες / Υπεύθυνη Δήλωση. Στη φάση υποβολής δεν απαιτούνται αποφάσεις ΔΣ για συμμετοχή του φορέα στο πρόγραμμα; Αυτό ισχύει και για τους εταίρους;

Στη φάση υποβολής, σύμφωνα με τις Οδηγίες προς Υποψηφίους, απαιτείται η προσκόμιση μόνο του #5 που βρίσκεται σε σχετικό παράρτημα της αίτησης. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, από #1 έως και #4, θα ζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο ήτοι κατά το στάδιο αξιολόγησης του έργου.

Ναι, στη φάση υποβολής δεν απαιτούνται αποφάσεις ΔΣ για συμμετοχή του φορέα στο πρόγραμμα. Ομοίως ισχύει για τους εταίρους.