ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν η επαγγελματική κατάρτιση που αφορά στο «δικαίωμα στην εργασία» περιλαμβάνεται στους σκοπούς της πρόσκλησης. Αν ναι, σε ποιο δείκτη παραδοτέων προσμετράται.

Για λόγους διαφάνειας δεν μπορούν να δοθούν απαντήσεις σχετικά με την συμπλήρωση της αίτησης. Συμβουλευτείτε το έντυπο με τις Οδηγίες προς Υποψηφίους «Ως ανθρώπινα δικαιώματα ορίζονται τα εγγενή δικαιώματα όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, τον τόπο διαμονής, την καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, τη γλώσσα, ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη, όπως καθορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.»