ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ποια έγγραφα και ποια διαδικασία απαιτείται για την καταβολή της προκαταβολής; Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής για την προκαταβολή, τις ενδιάμεσες πληρωμές και την τελική πληρωμή;

Οι πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές αναγράφονται στην ενότητα 11.2 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.