ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του Προγράμματος;

Το Πρόγραμμα έχει τα παρακάτω προσδοκώμενα αποτελέσματα:

  1. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
  2. Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών
  3. Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  4. Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
  5. Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών