ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ποιες αλλαγές επιτρέπονται στον κατατεθέν προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου; Μπορούν να αλλάξουν τα πρόσωπα στο βασικό προσωπικό του έργου;

Κατά την περίοδο προετοιμασίας της σύμβασης επιχορήγησης, απαραιτήτως με τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Επιχορήγησης, δύνανται να γίνουν αλλαγές/προσαρμογές σε στοιχεία της αίτησης και του προϋπολογισμού, που να αιτιολογούνται πλήρως και να μην επηρεάζουν το μέγιστο ύψος της εγκριθείσας επιχορήγησης ή αλλαγές στο χαρακτήρα και στη φύση του υλοποιούμενου έργου. Κατά τη διάρκεια όμως υλοποίησης του έργου, δε γίνονται αλλαγές στους δείκτες και στα παραδοτέα του εν λόγω έργου.