ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιες είναι οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος;

Οι ελληνικές ΜΚΟ μπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση, ανταποκρινόμενες στις παρακάτω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

  1. Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
  2. Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών
  3. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
  4. Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  5. Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας
  6.  Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών

Σημείωση: Ξεχωριστό ποσό διατίθεται για την επιχορήγηση δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ και οργανισμών των δωρητριών χωρών.