ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ποιο είναι το μέγιστο ποσό επιχορήγησης;

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 7 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.