ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ποιο είναι το μοντέλο που ακολουθείτε στην πληρωμή ενός έργου; Προκαταβολή και αποπληρωμή του υπολοίπου μετά τη λήξη του έργου;

Για τα μεσαία έργα οι πληρωμές της επιχορήγησης έργου έχουν τη μορφή προκαταβολής, ενδιάμεσων πληρωμών και τελικής πληρωμής. Για τα μικρά έργα, οι πληρωμές έχουν τη μορφή προκαταβολής και τελικής πληρωμής. Το μέγεθος των προκαταβολών και το ανώτατο ποσό κάθε μορφής πληρωμής συνδέεται με το ύψος της συνολικής επιχορήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ανατρέξτε στο αρχείο «Οδηγίες προς υποψηφίους», παράγραφος 11.2, σελίδα 37.