ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ποιοι έχουν δικαίωμα να είναι εταίροι σε ένα έργο από το δίκτυο;

Όπως αναφέρεται στις οδηγίες προς υποψηφίους (σελ. 09 παράγραφος 2.2.2), εταίρος του έργου δύναται να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, με εμπορικό ή μη εμπορικό σκοπό, ή οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός ή φορέας ή υπηρεσία αυτού, άτυπες επί τούτου (ad hoc) δημιουργηθείσες ομάδες αυτοβοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που δημιουργήθηκαν από τη βάση (grassroots), οι οποίες δεν έχουν νομική υπόσταση στην Ελλάδα (άτυπες ομάδες). Αυτές οι άτυπες ομάδες ωστόσο πρέπει να μην λειτουργούν για προσωπικό όφελος των μελών τους, να ενεργούν για το κοινό καλό, να είναι εθελοντικές, να μη βασίζονται στις διακρίσεις, να είναι ανεξάρτητες από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική κρατική – κυβερνητική διοίκηση, από πολιτικά κόμματα, θρησκευτικούς οργανισμούς και εμπορικές οργανώσεις.

Οι φορείς-μέλη που συνθέτουν ένα υπάρχον ή υπό δημιουργία Δίκτυο δεν είναι απαραίτητο, ούτε συνίσταται να είναι στο σύνολό τους εταίροι του έργου. Οι εταίροι έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και συμμετοχή στην ανάπτυξη ή τη δημιουργία του δικτύου. Επιπλέον ένας εταίρος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος του Δικτύου.