ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ποιος έχει την επίβλεψη του έργου και πώς γίνεται η παρακολούθησή του;

Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης εποπτεύει τα έργα καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Οι φορείς υλοποίησης των έργων υποβάλλουν στον Διαχειριστή Επιχορήγησης εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο των έργων ανά τακτά διαστήματα τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτών, όσο και στη λήξη τους, βάσει υποδειγμάτων που θα τους σταλούν από τον Διαχειριστή Επιχορήγησης. Συγκεκριμένα, οι φορείς υλοποίησης μεσαίων έργων υποβάλλουν μία ενδιάμεση έκθεση κάθε τέσσερις (4) μήνες, καθώς και μία τελική έκθεση. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν μια αναφορά προόδου και μια οικονομική αναφορά. Σε συνέχεια του ελέγχου και της έγκρισης αυτών, πραγματοποιούνται και οι πληρωμές. Οι φορείς υλοποίησης μικρών έργων υποβάλουν μόνο τελική έκθεση προόδου και οικονομικού αντικειμένου.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα «11.2 Πληρωμές» στη σελίδα 37 του αρχείου «Οδηγίες προς υποψηφίους».