ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Πώς καταχωρούνται δωρεές προς τον φορέα υλοποίησης στη φόρμα προϋπολογισμού;

Οι χρηματικές δωρεές προς τον φορέα υλοποίησης καταχωρούνται στη φόρμα προϋπολογισμού ως συγχρηματοδότηση σε χρήμα.