ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πώς ορίζεται ο συνοπτικός διαγωνισμός στο κομμάτι των προμηθειών / εργολαβιών;

Ο συνοπτικός διαγωνισμός ορίζεται από την νομοθεσία για δημοσίους διαγωνισμούς και προμήθειες. Δείτε ενδεικτικά τον ν.4412/2016.