ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προβλέπεται η συνεργασία με κάποιον που δεν συμπεριλαμβάνεται στο εταιρικό σχήμα ως δάνεια εμπειρία; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί; Εάν μπορεί να επιτευχθεί μέσω υπεργολαβίας μπορεί αυτή να έχει συμφωνηθεί από πριν;

Αναφορικά με τις συνεργασίες και τις υπεργολαβίες σας παραπέμπουμε στις ενότητες 8 και 10 του εντύπου «Οδηγίες προς υποψηφίους» καθώς και στην ενότητα «Συχνές ερωτήσεις» της ιστοσελίδας www.activecitizensfund.gr .