ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Προβλέπεται κάποια διαδικασία για τυχόν τροποποιήσεις (π.χ. αλλαγή δράσης/ παραδοτέου/ δείκτη με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να καλύπτονται οι προϋποθέσεις, αλλαγή νομικής μορφής της επιχείρησης, αλλαγή εκπροσώπησης κ.λπ.);

Ο φορέας υλοποίησης και οι τυχόν εταίροι του οφείλουν να ενημερώνουν τον Διαχειριστή Επιχορήγησης για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά τη νομική τους υπόσταση (π.χ. αλλαγή έδρας, νομίμων εκπροσώπων, επωνυμίας, αλλαγής νομικής μορφής κλπ.) Δεν προβλέπεται καταρχάς δυνατότητα αλλαγής δράσεων, παραδοτέων και δεικτών του εγκεκριμένου προς επιχορήγηση έργου.